دفتر مرکزي

خرم آباد چهارراه امام خميني جنب اداره کل امور مالياتي استان لرستان

066 33316381 - 066 33316382

حجت اله بيرانوند سرپرست شرکت






شرکت غله شهرستان بروجرد

کيلومتر يک جاده ملاير

42307505

شمس اله قنبري






خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381