خريدگندم درشهرستان رومشکان ازمرزچهارهزارتن گذشت

محمدي رييس اداره غله وخدمات بازرگاني شهرستان رومشکان ضمن اعلام اين خبرافزود: کارخريدگندم درشهرستان رومشکان ازاول خردادآغازوتاامروزمقدارچهارهزاروسيصدتن گندم ازکشاورزان خريداري وثبت سامانه شده است

خريدگندم درشهرستان رومشکان ازمرزچهارهزارتن گذشت محمدي رييس اداره غله وخدمات بازرگاني شهرستان رومشکان ضمن اعلام اين خبرافزود: کارخريدگندم درشهرستان رومشکان ازاول خردادآغازوتاامروزمقدارچهارهزاروسيصدتن گندم ازکشاورزان خريداري وثبت سامانه شده است.بمنظورتسهيل درامرخريدساعت کارمرکزاز?صبح لغايت ??شب تعيين که باافزايش حجم گندم اين ساعات نيزافزايش مي يابند. دراين مرکزاطلاعات کشاورزان بصورت آنلاين ثبت سامانه سيفاوسپس ليست مربوطه بصورت روزانه جهت پرداخت وجه گندم ،تحويل بانک کشاورزي ميگردد. باتوجه به اينکه ظرفيت ذخيره سازي درشهرستان رومشکان محدودميباشد،اداره غله بمظوررفع اين مشکل اقدام به صدورمجوزحمل گندم همزمان باخريدنموده که دراين راستاتاکنون مقدارچهارهزارتن گندم به مقصدسيلوي ازنابارگيري وحمل گرديده است. تاکنون محموله برگشتي ياغيراستانداردبعلت افت مفيدوغيرمفيدياسن زدگي و...گزارش نشده واين بدان معناست که گندمهاي خريداري شده ازکيفيت مطلوبي برخوردارهستند.لازم به ذکراست مقدارسيزده تن کلزانيزازکلزاکاران شهرستان خريداري شده است

 

 

01 / 04/ 1399
  31 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381