مطالبات کشاورزان استان بابت تحويل گندم تسويه شد

به گزارش روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان مطالبات کشاورزان استان بابت تحويل گندم در سال 98 تسويه شـد

مطالبات کشاورزان استان بابت تحويل گندم تسويه شد به گزارش روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان مطالبات کشاورزان استان بابت تحويل گندم در سال 98 تسويه شـد . در سالجاري 298 هزار تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان استان در 40 مرکز تحت پوشش اداره کل غلـــه خريداري و ذخيـــره شده است که اين مقـــدار گندم در قالب 64261 محمــوله و تــوسط 27472کشاورز به مراکـــز دولتي تحويل و وجه اين مقدار خريداري شده بحساب کشاورزان واريز و تسويه گرديـــد روابط عمومي اداره کل غله وخدمات بازرگاني استان لرستان

 

 

28 / 06/ 1398
  112 بارخوانده شده


نظر خود ارسال فرمایید
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
پست الکترونیکی :
آدرس :
نظر شما :
...

 

 

 

 

 

 

 


خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381