شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12- استان لرستان

آدرس : خرم آباد چهارراه امام خمینی خ آیت الله طالقانی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان
تلفن : 33316382-33316381 066
فکس : 33302799 066
lgtc12@yahoo.com : آدرس پست الکترونیکی

تلفن روابط عمومی : 33303700 066
خرم آباد چهارراه امام خمینی روبروی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
تلفن :33316382 -33316381